Leveringsvoorwaarden

1.0 KOSTEN


 

Hightide Surfshop levert af magazijn IJmuiden. Op leveringen zijn de volgende verzendkosten van toepassing.

VERZENDKOSTEN NEDERLAND

Soort artikel   Verzendkosten
Pakketpost met een orderbedrag boven de € 50,-   Gratis
Pakketpost met een orderbedrag onder de € 50,-   € 6,75
Masten, gieken, surfzeilen, peddels    € 14,95
Windsurfboards, golfsurfboards, SUP’s t/m 8,5ft    € 35,00
Sup’s vanaf 8,6ft t/m 12,5ft    € 50,00
(Race-)Sup's vanaf 12,6ft en groter   € 60,00

VERZENDKOSTEN BELGIE EN LUXEMBURG

Soort artikel   Verzendkosten
Pakketpost   € 9,90
Masten, gieken, surfzeilen, peddels    € 19,95
Windsurfboards, golfsurfboards, SUP’s t/m 8,5ft    € 35,00
Sup’s vanaf 8,6ft t/m 12,5ft    € 50,00
(Race-)Sup's vanaf 12,6ft en groter    € 65,00

VERZENDKOSTEN DUITSLAND

Soort artikel   Verzendkosten
Pakketpost   € 9,90
Masten, gieken, surfzeilen, peddels    € 19,95
Windsurfboards, golfsurfboards, SUP’s t/m 8,5ft    € 40,00
Sup’s vanaf 8,6ft t/m 12,5ft    € 50,00
(Race-)Sup's vanaf 12,6ft en groter    € 65,00

OVERIGE LANDEN EUROPA

Neem contact met ons op voor de verzendkosten.

 

NB: U of de persoon die het pakket heeft aanvaard zal vanaf dat moment volledig verantwoordelijk zijn voor de goederen. Hightide Surfshop of het vervoersbedrijf hebben daarna geen verdere aansprakelijkheid. Dus bij twijfel, laat de vervoerder wachten tot er is uitgesloten of de goederen schade hebben ondervonden. De gebreken dienen de transportondernemer (bijvoorbeeld de pakketdienst of expediteur) onverwijld te worden medegedeeld en op de vrachtpapieren te worden aangetekend. Bovendien dienen gebreken en transportschade binnen 5 kalenderdagen na de goederenafgifte schriftelijk door de Klant aan Hightide Surfshop te worden medegedeeld. De beschadigde goederen blijven bij de Klant, totdat zij door een deskundige van Hightide Surfshop beoordeeld zijn. Latere reclamaties dan hier genoemd worden niet door Hightide Surfshop geaccepteerd.

 

1.1 DEELLEVERING


 

Indien overeengekomen is dat de leveringen in fasen zal plaatsvinden zal door Hightide aan de Klant per deellevering verzendkosten in rekening worden gebracht.

 

1.2 LEVERING


 

De door Hightide opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

 

1.3 LEVERINGSTERMIJNEN EN OVERMACHT


 

Leveringstermijnen zijn indicatief en vrijblijvend, voor zover niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De door Hightide aangegeven leveringstermijnen zijn onder voorbehoud van een juiste en tijdige levering aan Hightide door haar leveranciers en producenten. Vertragingen in levering en dienstverlening op grond van overmacht en andere onvoorzienbare gebeurtenissen, welke de levering door Hightide wezenlijk bemoeilijken of onmogelijk maken en niet te wijten zijn aan Hightide (waaronder in het bijzonder oorlog, oorlogsachtige gebeurtenissen, ambtelijke bevelen, het niet verkrijgen van invoer- of doorvoervergunningen, landelijke maatregelen betreffende de beperking van het handelsverkeer, stakingen, uitsluitingen en soortgelijke bedrijfsproblemen, verkeersproblemen), ongeacht of de gebeurtenissen zich voordoen bij Hightide, haar leveranciers of haar onderaannemers, geven Hightide het recht de levering respectievelijk dienstverlening voor de duur van de belemmering buiten een toepasselijke aanlooptijd op te schorten of de overeenkomst, voor zover deze nog niet is nagekomen, geheel of gedeeltelijk te ontbinden. De leveringstermijn wordt eveneens verlengd met de periode waarmee de Klant zelf in gebreke blijft ten aanzien van zijn verplichtingen uit de overeenkomst. De Klant heeft geen enkel recht op schadevergoeding als gevolg van een dergelijke belemmering. Hightide heeft het recht goederen of diensten in gedeelten te leveren. Bij overeenkomsten tot levering geldt iedere gedeeltelijk levering van goederen en diensten als afzonderlijke nakoming. 


1.4 GEBREKEN EN TRANSPORTSCHADE


 

De Klant is gehouden de goederen onverwijld na aanlevering zowel op beschadigingen als op duidelijke gebreken te controleren. De gebreken dienen de transportondernemer (bijvoorbeeld de pakketdienst of expediteur) onverwijld te worden medegedeeld en op de vrachtpapieren te worden aangetekend. Bovendien dienen gebreken en transportschade Hightide binnen 5 kalenderdagen na de goederenafgifte schriftelijk door de Klant te worden medegedeeld. De beschadigde goederen blijven bij de Klant, totdat zij door een deskundige van Hightide beoordeeld zijn. Latere reclamaties dan hier genoemd worden niet door Hightide geaccepteerd.

 

1.5 VERZENDING EN OVERDRACHT VAN RISICO


 

Tenzij anders overeengekomen gaan vanaf het moment van levering alle risico van verlies, vergaan, beschadiging etc. ongeacht de oorzaak daarvan, over op de Klant. NB: U of de persoon die het pakket heeft aanvaard zal vanaf dat moment volledig verantwoordelijk zijn voor de goederen. Hightide Surfshop of het vervoersbedrijf hebben daarna geen verdere aansprakelijkheid. Dus bij twijfel, laat de vervoerder wachten tot er is uitgesloten of de goederen schade hebben ondervonden. De gebreken dienen de transportondernemer (bijvoorbeeld de pakketdienst of expediteur) onverwijld te worden medegedeeld en op de vrachtpapieren te worden aangetekend. Bovendien dienen gebreken en transportschade Hightide binnen 5 kalenderdagen na de goederenafgifte schriftelijk door de Klant te worden medegedeeld. De beschadigde goederen blijven bij de Klant, totdat zij door een deskundige van Hightide beoordeeld zijn. Latere reclamaties dan hier genoemd worden niet door Hightide geaccepteerd.

Er zijn geen producten die overeenkomen met de selectie.

© Copyright 2016-2017 - Hightide Surfshop